NOW PLAYING

SONG
ARTIST

event

event

.:: กติกา ::.

1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้ให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
2. การร่วมกิจกรรมผ่านทาง Website และ Social Media ตามขั้นตอนดังนี้
i. ลงทะเบียนร่วมสนุกในหน้ากิจกรรมนี้ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น
ii. โพสต์ VDO Clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที ลงบน Twitter หรือ Instagram ของคุณ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้และเปิดเป็นสาธารณะ (Public) โดยในคลิปจะต้องทำตามกติกาทั้ง 3 ข้อนี้
- เห็นใบหน้าของตัวคุณเอง
- โชว์บัตรหรือหลักฐานยืนยันการซื้อบัตรเข้างาน “2018 ASTRO Global Fan Meeting Thailand” จากทาง Thai Ticket Major
- บอกเหตุผลโดยพูดในคลิปว่า "ถ้าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ไปกับ ASTRO ฉันจะ..........."
สามารถสร้างสรรค์ VDO Clip และคำตอบของคุณได้อย่างเต็มที่และโพสต์ VDO ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องไม่ซ้ำ VDO เดิม ขอสงวนสิทธิ์ 1 VDO ต่อการโพสต์ 1 ครั้ง
iii. ใส่ Hashtag #ASTROBKK2018 #TofuPOPASTRO และ #สายเปย์ที่แท้ทรูใน Caption ของ VDO ที่คุณโพสต์ไปบน Twitter หรือ Instagram
หมายเหตุ : ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อ - นามสกุลตรงกับบัตรหรือว่ามีหลักฐานยืนยันที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านเป็นเจ้าของบัตรเข้างาน “2018 ASTRO Global Fan Meeting Thailand” ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 รอบการแสดงใดก็ได้ เนื่องจากจะต้องนำบัตรหรือเอกสารมาใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในกรณีที่ได้รับเลือกเป็นผู้โชคดี
3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
4. ทางทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และมี VDO Clip ที่โดนใจมากที่สุดจำนวน 20 ท่าน เพื่อได้รับรางวัลเป็นสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet และ Group Photo กับศิลปิน ASTRO ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด
5. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
6. ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีโดยผู้โชคดีจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บกิจกรรมนี้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
10. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ
11. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า