NOW PLAYING

SONG
ARTIST

event

event

.:: กติกา ::.


1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้ให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และมี Passport ที่สามารถใช้เพื่อการเดินทางได้ทันที โดยมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุถึงวันเดินทาง
3. การร่วมกิจกรรมผ่านทาง BEC-Tero Radio App สำหรับผู้ฟัง 95.5 Virgin HITZ และ TofuPOP Radio.FM
i) ผู้ร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนร่วมสนุกตามที่แจ้งในข้อ (1)
ii) ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแชร์ Feeling Sticker พร้อมภาพกิจกรรม "Virgin HitZ x TofuPOP Fly Away Campaign Vol.3 : G-DRAGON 2017 WORLD TOUR in Seoul" ขณะที่ได้ยินเพลงของ G-Dragon และ BIGBANG เล่นอยู่ทาง 95.5 Virgin HITZ และ/หรือ TofuPOP Radio.FM ผ่าน BEC-Tero Radio App ไปบน Instagram ของผู้ร่วมกิจกรรมเองตามบัญชีผู้ใช้ (Instagram Account) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แบบสาธารณะแล้วพิมพ์ข้อความ ติด Hashtag #TofuHitzGDragon และ #MOTTEINSEOUL
iii) ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแชร์ได้มากกว่า1 ครั้งหรือจะแชร์เพียง 1 ครั้งต่อ 1 เพลงก็ได้เช่นกัน แล้วเมื่อได้ยินเพลงของ G-Dragon และ BIGBANGพร้อมภาพกิจกรรม“Virgin HitZ x TofuPOP Fly Away Campaign Vol.3 : G-DRAGON 2017 WORLD TOUR in Seoul”แสดงขึ้นมาในครั้งต่อไปก็สามารถแชร์ได้ใหม่ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
iv) ผู้ร่วมกิจกรรมที่ฟังและแชร์บ่อยครั้งมากจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นเข้ารอบสัมภาษณ์มากขึ้น โดยทางทีมงานจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเข้ารอบสัมภาษณ์ จำนวน 50 คน และจะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับกิจกรรม "Virgin HitZ x TofuPOP Fly Away Campaign Vol.3 : G-DRAGON 2017 WORLD TOUR in Seoul"
4. ระยะเวลาการร่วมสนุกผ่านทาง BEC-Tero Radio App ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2560
5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมสนุกผ่านทาง BEC-Tero Radio App และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนจะมีสิทธิ์ได้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์และลุ้นเป็น 1 ในผู้โชคดีจำนวน 6 ท่าน ที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับกับทริป กิจกรรม "Virgin HitZ x TofuPOP Fly Away Campaign Vol.3 : G-DRAGON 2017 WORLD TOUR in Seoul" ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2560 โดยผู้โชคดีจะได้รับ
• ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โซล โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์จำนวน 1 ที่นั่ง
• แพคเกจทัวร์พร้อมที่พัก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5วัน 3คืน
• บัตรชมคอนเสิร์ตG-DRAGON 2017 WORLD TOUR in Seoulรอบการแสดงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 จำนวน 1 ใบ
หมายเหตุ : ทั้งนี้จะไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด โดยทางบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นหลักจากผู้เดินทางถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
6. ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ทางหน้าเว็บกิจกรรมที่ www.virginhitz.com และ www.tofupopradio.fm
7. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทั้งหมดจะต้องเดินทางมาเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกับคณะกรรมการตามเวลาที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยทางทีมงานจะติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ที่กำหนดได้จะถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
8. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางโดยทาง บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน
9. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสัมภาษณ์ จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดกำหนดมาเป็นหลักฐานในการเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด
10. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นผู้โชคดีจำนวน 6 ท่านจะได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม "Virgin HitZ x TofuPOP Fly Away Campaign Vol.3 : G-DRAGON 2017 WORLD TOUR in Seoul" ระหว่างวันที่ 8 - 12มิถุนายน 2560 โดยทางทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทางหน้าเว็บกิจกรรมที่ www.virginhitz.com และ www.tofupopradio.fm
11. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์และ/หรือได้เป็นผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทริป กิจกรรม "Virgin HitZ x TofuPOP Fly Away Campaign Vol.3 : G-DRAGON 2017 WORLD TOUR in Seoul" จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้
12. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดกำหนดไว้ทุกประการ
14. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์และผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับ ทริปกิจกรรม "Virgin HitZ x TofuPOP Fly Away Campaign Vol.3 : G-DRAGON 2017 WORLD TOUR in Seoul" ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
15. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
16. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ
17. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า