Talk to DJ
listen live

NEXT SONG
PREV SONG

.:: กติกา ::.

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. ลงทะเบียนร่วมสนุกในหน้าเว็บกิจกรรมนี้โดยขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องครบถ้วนให้ข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถติดต่อได้

2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามจากตัวเลือกที่ระบุไว้ว่าโจทย์เพลงปริศนาที่ระบบสุ่มขึ้นมานั้นเป็นเพลงใดของ 'NCT 127' ทั้งนี้ระบบจะสุ่มเลือกโจทย์เพลงปริศนาขึ้นมาครั้งละหนึ่งโจทย์จากทั้งหมด 5 ข้อ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทายคำตอบ โดยสามารถเลือกคำตอบจากตัวเลือกที่ระบุไว้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาร่วมตอบคำถามได้ทุกๆ 5 นาที

3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่สามารถตอบได้ครบทุกข้อแบบถูกต้องและบ่อยครั้งจะมีสิทธิ์ลุ้นเป็น 1 ในผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลบัตรเข้าชมงาน NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY : BANGKOK - The Origin' รอบการแสดงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ รวมทั้งหมด 3 รางวัล

4. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2562

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รางวัลใน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ทางหน้าเว็บกิจกรรมนี้

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายหรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนโดยทาง บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

7. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีโดยทางบริษัทฯ จะไม่รับภาระและ/หรือรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัล ทั้งนี้ ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

10.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการเมื่อมีการเริ่มกิจกรรมแล้วถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดพร้อมกับยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

11.บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากทางสถานีวิทยุ HITZ 955, สถานีวิทยุออนไลน์ TofuPOP Radio.FM และจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด

12. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบุคคล/บริษัท ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม