NOW PLAYING

SONG
ARTIST

event

event

.:: กติกา ::.

.::ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม::.
1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้ให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น
2. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
i. ผู้ร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนในหน้ากิจกรรมนี้
ii. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแชร์ Feeling Sticker พร้อมภาพโปรโมทงาน G-DRAGON 2017 WORLD TOUR เมื่อได้ยินเพลงของศิลปิน G-DRAGON หรือ BIGBANG ผ่าน BEC-Tero Radio Appไปบน Instagram ของผู้ร่วมกิจกรรมเองตามบัญชีผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ (Instagram Account) แบบสาธารณะแล้วพิมพ์ข้อความ #MOTTEINBANGKOK และ #TofuPOPHITZGDRAGONผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแชร์ได้มากกว่า1 ครั้งหรือจะแชร์เพียง 1 ครั้งต่อ 1 เพลงก็ได้เช่นกัน แล้วเมื่อได้ยินเพลงของศิลปินG-DRAGON หรือ BIGBANGพร้อมภาพโปรโมทงาน G-DRAGON2017 World Tour ACT III, M.O.T.T.E. in Bangkok แสดงขึ้นมาในครั้งต่อไปก็สามารถแชร์ได้ใหม่ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
iii. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสะสมภาพกิจกรรมที่แชร์ไปบน Instagram ให้ได้ครบทุกตัวอักษรของคำว่า G-DRAGON
หมายเหตุ : ผู้ร่วมกิจกรรมที่ติดตามฟัง แชร์ และสะสมตัวอักษร G-DRAGON ได้มากและครบทุกตัวอักษร มีโอกาสได้ลุ้นรับรางวัลมากขึ้น
3. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้างาน Tao KaeNoi presents G-DRAGON 2017 WORLD TOUR Live in Bangkokรอบการแสดงวันที่ 7 กรกฎาคม ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีจำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ บัตรมูลค่าใบละ 3,500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท จำนวนรวมทั้งหมด 10 รางวัล และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ทาง www.virginhitz.com และ www.TofupopRadio.fm
4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดกำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทั้งนี้ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น
6. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้นผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดกำหนดไว้ทุกประการ
8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
10. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดและบริษัทในเครือ
11. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดกำหนดไว้ทุกประการ
13. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดและบริษัทในเครือ
14. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า