NOW PLAYING

SONG
ARTIST

event

event

.:: ผู้โชคดี ::.

1. ธารินทร์ สุดาทิพย์
2. ฐิติรัตน์ จันทวัย
3. ปภาวดี นุชนาฏ
4. สุทธิกาญจน์ บุญประเสริฐ
5. ธัชหทัย นิมิตรกุล
6. จุฑารัตน์ สีมาพล
7. ภักดิ์จิรา อะกะเรือน
8. เจนกมล ตั้งธรรมนิยม
9. สุพรรณี แซ่งุ่ย
10. Kamonchanok Tirasedtanun
11. ชาริษา สุริยะชน
12. ธัชวีร์ จันทร์ถาวร
13. ปวีณา ไชยวังราช
14. อัมฤทธิ์ตา อนันต์ถาวรวงศ์
15. สุนิสา ปานสม
16. Sidaphan Songklin
17. ลีน่า ชแลปพิ (Lena Wong)
18. กมลพรรณ ขาวบ้านแพ้ว
19.สุภาพร รัตนบุตรา
20. อัฏลาพัศ แนวราช

หมายเหตุ : ขอให้ผู้โชคดีนำบัตรประชาชนตัวไปไปลงทะเบียนยืนยันในการรับสิทธิ์
เข้าชมรอบซ้อมในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ จุดลงทะเบียนผู้โชคดีที่บริเวณหน้าประตูทางเข้า 3 และ 4

สนับสนุนโดย SHOW DC BANGKOK EVERYDAY IS SHOW DAY