NOW PLAYING

SONG
ARTIST

event

event

.:: กติกา ::.

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้ให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)

2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำการลงทะเบียนและโพสต์ภาพถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรมไปบนโซเชียลมีเดียของผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมใส่ Hashtag คำว่า #TofuPOPShowcaseGOT7 และ #SHOWDC ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 โดยผู้ที่ลงทะเบียนร่วมสนุกระหว่างวันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2560 มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีจำนวน 30 ท่านที่ได้เข้าร่วมชมการสัมภาษณ์พิเศษ และ Group Photo กับ "แบมแบม" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมสนุกระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 มีสิทธิ์ลุ้นรับอัลบั้ม "GOT7 Flight Log : Arrival Never - Ever" แบบ Korea Edition ทั้ง 2 ปก ปกละ 1 ชุด และ Thai Edition 1 ปก จำนวน 1 ชุด รวมทั้งหมด 3 ชุด ต่อ 1 รางวัล จำนวน 10 รางวัล

4. ประกาศผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมชมการสัมภาษณ์พิเศษ และ Group Photo กับ "แบมแบม" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และประกาศผู้โชคดีที่ได้รางวัลอัลบั้ม "GOT7 Flight Log : Arrival Never - Ever" ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทางหน้าเว็บกิจกรรมนี้

5. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บกิจกรรมนี้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

10. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด บริษัทในเครือและครอบครัว ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้

11. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า