Talk to DJ

NEXT SONG
PREV SONG

.:: ผู้โชคดี ::.


1. สิริภรณ์ หาญชนะ
2. วิภาดา จันทร์ภิรมย์
3. ภัทรียา สุวรรณชาตรี
4. อัจฉรา จันทร์เสม
5. กาญจนา จันทะสุระ
6. ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต
7. รวิวรรณ จันทิพย์
8. สุกัญญา คูหะมณี
9. เบญจพร วงศ์ศักดิ์ไทย
10. กมลมาศ ชนบท

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถทำคะแนนได้มากที่สุด 1380 คะแนน
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 535 คะแนน โดยสามารถตอบผิดน้อยกว่า 5 ครั้ง

หมายเหตุ : ขอให้ผู้โชคดีมารับบัตรของรางวัลด้วยตนเองพร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับมาเป็นหลักฐานในการรับบัตรของรางวัลที่บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. สามารถดูรายละเอียดการเดินทางได้ที่ https://www.becteroradio.com/contact ทั้งนี้ผู้โชคดีจะได้รับบัตรท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (สำหรับโซนที่นั่งและราคาบัตรกรุณาตรวจสอบ ณ จุดรับบัตรของรางวัล)


App Downlaod IOS App Downlaod Android